Make your own free website on Tripod.com
Robert Genn
Autoportretas su Emily Carr. Akrilas. 24 x 30
 
.
.
Maniau sveèiø straipsnius palikti vien anglø kalboje (nes visi daugmaþ jà supranta), taèiau mûsø sveèias Robertas Gennas iðreiðkë toká didelá norà pamatyti kaip jo tekstas atrodo lietuviðkai, kad gavau imtis versti.
.
Mano nuomone, pirma tobulumo paslaptis yra darbas, darbas ir dar kartà darbas.
Todël noriu jûsø dëmesiui pasiûlyti kanadieèiø dailininko Roberto Genno laiðkà Dailininkui apie disciplinà. Robertas turi dideles pedagogo ambicijas, ir, tikiuosi, jus sudomins.
.
Mielas Dailininke,
.
Praëjusias kelias dienas daug galvojau apie disciplinà. Woody Allanas pastebëjo, kad jo profesijoje svarbiausias geras dalykas yra sugebëjimas atskleisti netiesà. Kai jûs þvelgiate á menininkus, pasiekusius pripaþinimà, matote, jog didþioji jø dalis pasiekë sëkmæ paprasèiausiai daug dirbdami. Disciplina reiðkia, kad jûs menininko darbà iðkeliate aukðèiau visø kitø uþsiëmimø. Tai reiðkia, kad jûs turite darbo sistemà - galbût, einate dirbti kasdien ið pat ryto, gal reguliuojate savo veiklà taip, kad darbo valandos eitø natûraliai kaip jûsø bûties aktyvumo reiðkimasis.
.
Kartais mes visi linkstame atidëlioti ir delsti, ir reikia tvirto charakterio bei uolumo, kad nugalëtume visas þmogiðkas silpnybes. Kartais galvoju, jog dailininko gyvenime daugiau lemia charakteris, negu talentas. Juk tai svarbiau, negu prasilauþti ar gauti laimëtojo apdovanojimø.
.
Yra daugybë ávairiø keliø kaip tapti disciplinuotu. Jûsø paèiø þinios jums padës, pasirenkant geriausià ið metodø. Pagalvokite truputá apie ðiuos dalykus: jûs galite tvarkyti savo laikà panaðiai kaip darbininkas; galite tikrinti savo produktyvumà pagal savo darbø pavyzdþius; galite duoti sau dþiaugsmà bei malonumà ir galite norëti pasilikti toje bûsenoje; galite iðmatuoti jûsø pasitenkinimà problema, kurià sprendþiate.
.
Stebëjau þmogø, dirbusá su kaupiamàja netoli mano namø. Jis pradëjo dirbti septintà ir dirbo iki keturiø, valdydamas maðinà stebëtinai jautriai ir kûrybingai. Jis buvo maestro. Þinoma, manau, kad að galëèiau ðitaip susitvarkyti laikà ir mëgautis prie molberto. Að galiu ðitai, ir jûs galite.
.
Su geriausiais linkëjimais-
Robertas
.
Norëèiau rekomenduoti dar vienà kruopðtø Roberto Genno darbà - aforizmø apie menà rinkiná:.
http://www.painterskeys.com/quotations.htm
Jei jums atrodo Roberto mintys ádomiomis, galite uþsiprenumeruoti jo elektroninius laiðkus: http://www.painterskeys.com/robert_genn_creative_inspirational_weekly_letter.htm
.
Copyright © Robert Genn
Copyright © 2001, The Secrets of Perfection