Make your own free website on Tripod.com
Hj,thn Utyy
Fdnjgjhnhtn c "vbkb Rfhh. Frhbk. 24x30
 
.
.
Levfkf cnfnmb ujcntq jcnfdbnm njkmrj yf fyukbqcrjv zpsrt !gjnjve xnj rf;lsq ,jktt vtytt tuj gjybvftn@> yj yfi ujcnm Hj,thn Utyy nfr cbkmyj gj;tkfk edbltnm cdjq ntrcn yf kbnjdcrjv> xnj vyt ghbikjcm pfyznmcz gthtdjlfvb.
.
Gj vjtve vytyb/> gthdsq ctrhtn cjdthitycndf tcnm hf,jnf> hf,jnf b tot hfp hf,jnf. Bp pf 'njq ghbxbys lkz dfituj dybvfybz [jxe ghtlcnfdbnm gbcmvj Hj,thnf Utyyf {elj;ybre j lbcwbgkbyt. Yfi ujcnm bvttn ,jkmibt fv,bwbb gtlfujuf b> yflt/cm pfbynthtcetn dfc.
.
.
Ljhjujq {elj;ybr>
.
Ytcrjkmrj gjcktlyb[ lytq z vyjuj levfk j lbcwbgkbyt. Deelb Fkkfy pfvtnbk> xnj ukfdytqitt [jhjitt ltkj d yfitq ghjatccbb tcnm evtybt jnrhsdfnm ytghfdle. Rjulf ds cvjnhbnt yf [elj;ybrjd> ljcnbuib[ ecgt[f> ds dblbnt> xnj ,jkmibycndj bp yb[ lj,bkbcm 'njuj ghjcnj vyjuj hf,jnfz. Lbcwbgkbyf j,jpyfxftn> xnj ds hf,jne [elj,ybrf dsldbuftnt dscit dct[ lheub[ pfyznbq. "nj jpyfxftn> xnj ds bvttnt hf,jxe/ cbcntve - vj;tn ,snm bltnt hf,jnfnm c cfvjuj enhf rf;lsq ltym> vj;tn ,snm htuekbhetnt cdj/ ltzntkmyjcnm nfr> xnj hf,jxbt xfcs ikb yfnehfkmyj rfr ghjzdktybt frnbdyjcnb dfituj ,snbz.
.
Byjulf dct vs yfvthtys jnrkflsdfnm b vtlkbnm> b ye;ty ndthlsq [fhfrnth b ecthlbt> xnj,s gj,tlbkb dct xtkjdtxtcrbt ckf,jcnb. Byjulf levf/> xnj ,jkmit htiftn [fhfrnth [elj;ybrf> yt;tkb nfkfyn. Dtlm jy ukfdytt> xtv ghjhsd bkb gjkextybt yfuhfls gj,tlbntkz.
.
Tcnm vyj;tcndj hfpys[ ljhju rfr cnfnm lbcwbgkbybhjdfyysv. Dfib kbxyst pyfybz gjvjuen dfv> ds,bhfz kexibq bp vtnjljd. Gjlevfqnt ytvyj;rj j, 'nb[ dtof[% ds vj;tnt hfcgjkjufnm cdjt dhtvz gj[j;t yf hf,jxtuj& vj;tnt ghjdthznm cdj/ ghjlernbdyjcnm gj ghbvthfv cj,cndtyys[ hf,jn& vj;tnt lfnm ct,t hfljcnm b eljdjkmcndbt b vj;tnt [jntnm jcnfdfnmcz d 'njv cjcnjzybb& vj;tnt bpvthznm dfit eljdktndjhtybt ghj,ktvjq> rjnjhe/ hfphtiftnt.
.
Z yf,k/lfk pf xtkjdtrjv> hf,jnfdibv c vjnsujq ytlfktrj jn vjtuj ljvf. Jy yfxfk hf,jnfnm c ctvb b hf,jnfk lj xtnsht[> eghfdkzz cdj/ vfibye elbdbntkmyj xenrj b gj ndjhxtcrb. Jy ,sk vf'cnhj. Rjytxyj> vyt rf;tncz> z vju ,s nfr egjhzljxbnm dhtvz b hfljdfnmcz e vjkm,thnf. Z 'nj vjue> b ds 'nj vj;tnt.
.
C yfbkexibvb gj;tkfybzvb-
Hj,thn
.
.
Nfr;t vj;yj htrjvtyljdfnm tot jlye rhjgjnkbde/ hf,jne Hj,thnf Utyyf - cj,hfybt fajhbpvjd j, bcreccndt%
http://www.painterskeys.com/quotations.htm
Tckb dfv yhfdzncz vsckb Hj,thnf> ds vj;tnt pfghtyevthbhjdfnm tuj gbcmvf gj flhtce%
http://www.painterskeys.com/robert_genn_creative_inspirational_weekly_letter.htm
.
Copyright © Robert Genn
Copyright © 2001, The Secrets of Perfection